sub1 Home    sub1 Over VIEROOS    sub3 Activiteiten    sub5 OOOO    sub4 Opmerkelijk (blog)    sub2 Contact
DBO-Fasen 01-11-2018
 

Doelbewust ondernemen - Aanpak in hoofdlijnen

 

De fasen van Doelbewust ondernemen zijn in grote lijnen terug te vinden in deze infopraphic.

 

 

Start fase

In deze fase wordt de uitgangssituatie vastgesteld en scope c.q. reikwijdte van de aanpak bepaald.

 

Analyse fase

In deze fase worden de verschillende externe en interne aspecten onderzocht. Waarbij zowel de bestaande situatie van belang is, als de mogelijke ontwikkelingen. De uitkomsten worden met elkaar in verband gebracht.

Afhaneklijk van de scope en de voorhanden informatie kan de diepgang van de analyse per gebied verschillen.

 

De analyse fase moet zorgen voor inzicht, overzicht en vooruitzicht, en voor van daaruit voor innovatie- en verbetermogelijkheden.

 

Fase voor het maken en documenteren van keuzes

Op basis van de uitgevoerde analyses, de ontwikkelmogelijkheden worden er keuzes gemaakt. Deze kunnen op verschillende niveaus liggen, van de missie, via strategie tot operationele keuzes.

Deze dienen uiteraard goed gedocumenteerd en gecommuniceeered worden. Maar ook vertaald voor volgende lagen en stappen.

 

Fase voor het voorbereiden van de veranderingen en realisatie

Hier worden de lannen gemaakt naar aanleidng van de gemaakte keuzes en worden de voorbereidingen getroffen voor het realiseren van de gewenste veranderingen.

 

Realisatie fase

In deze fase worden de gewenste veranderingen geraliseer, n de beoogde resultaten gehaald.
Borging hoort ook bij deze fase.
In onderstaand overzicht is een opsomming opgenomen van mogelijke gebieden waarop verbeteringen van toepasing kunnen zijn.

 

Feitelijk zal een geen sprake zijn van een eenmalige fase voor het aanbrengen van verbeteringen.

Bij voorkeur ontstaat een situatie waarbij continue op basis van doelstellingen gestreefd wordt verbeteringen aan te brengen.

 

 

Verdere uitwerkingen of uitleg volgen of zijn te vinden in Opmerkelijk blogs, beginnend met "DBO-"

 

Uiteraard ben ik bereid nadere informatie te verstreken. Neem daarvoor contact op door te bellen (0653902297) of mailen (info@vieroos.nl).

 
Terug
Reageer
<< Vorige post Volgende post >>
"Veranderen om te verbeteren"   |    info@vieroos.nl   |    +31 653 90 22 97   |   Juridisch/Disclaimer    |    © VIEROOS 2012